Tüzük

Madde 1 – Derneğin Adı Ve Merkezi:

Derneğin adı “Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği” olup, Derneğin merkezi İstanbul İlindedir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube veya temsilcilik açabilir.

Madde 2- Derneğin Amacı:

Karaciğer ve hastalıkları ile ilgili her türlü bilimsel araştırmayı destekleme, araştırıcılar ve gruplar arasında işbirliği ile, yurt içi ve dışındaki aynı amaçlı dernekler ile temas ve bilgi alışverişi sağlayarak insan sağlığına hizmet etmektir. Dernek Karaciğer hastalıkları alanında ülkemizin; ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Dernek amaçları doğrultusunda çalışırken tüm resmi ve özel kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar, onlardan yardım alır, onlara yardım eder.

Madde 3 – Dernek Bu Amaçla:

 1. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, seminer, kurs, kongre, hepatoloji okulu ve benzeri faaliyetleri düzenler, aktiviteler sonunda belirli ölçütlere uygun olarak sertifika verir.
 2. Çalışma ve faaliyetlerini her türlü iletişim araçları ile duyurur.
 3. Bilimsel çalışmaları yürütmek, desteklemek ve başarılı olanları ödüllendirmek ve amaca yönelik diğer faaliyetlerini yerine getirmek için her türlü bağış ve yardım alır, bunların satışını yapar.
 4. Benzer amaçlarla kurulmuş diğer dernek ve kuruluşlarla her türlü işbirliğini yürütür.
 5. Yasa ve tüzük hükümlerine uymak koşuluyla ,gerekli izinleri alarak, karaciğer araştırmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve derneklere üye olur, bu gibi kuruluşlar kurar veya kurulmasına katkıda bulunur.
 6. Gerekli izinler alınmak şartıyla tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ve gelirleri dernek amaçlarına tahsis edilmek üzere; ihtiyaç duyulduğunda iktisadi işletmeler kurar ve işletir.
 7. Üyeler arasında bilimsel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, yemekli toplantılar, konser, balo, piyango, tiyatro, sergi, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
 8. Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırma ve bilimsel çalışma projelerini destekler ve ödüllendirir, ayrıca yine hazırlanan yönerge koşullarına göre bilim ve hizmet ödülleri verir.
 9. Koşulları yönetim kurulunca oluşturulan yönergeye göre; yurt içi ve yurt dışında karaciğer hastalıkları alanında kısa süreli (6 aya kadar)ya da uzun süreli (6 aydan fazla) eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunacak temel ya da klinik bilim araştırmacılarına maddi destek sağlar.
 10. Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder.
 11. Araştırma merkezi, laboratuvar, klinik, poliklinik ve hastane kurar, işletir ya da bu kuruluşları destekler.
 12. Dernek faaliyetleri için; her türlü taşınır ve taşınmaz mallar alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
 13. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.
 14. Karaciğer hastalıkları konusunda başta sağlık çalışanları (hekim, hemşire, sağlık personeli) olmak üzere toplumu bilgilendirir, kamu oyunda karaciğer hastalıkları konusunda farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunur, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlara gerektiğinde karaciğer hastalıklarının tanısı, tedavisi ve korunma konusunda danışmanlık yapar.
 15. Eğitim amaçlı kitap, broşür, süreli yayın, bülten, CD ve benzeri yayınlar yapar, görsel ve yazılı medya araçları ile toplumu bilgilendirici faaliyetlerde bulunur.
Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek sağlık alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterebilir.

Madde 4 – Derneğe Üye Olma:

01. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve hepatobiliyer hastalıklar alanında temel ya da klinik bilimler sahasında çalışmaları olan ve/ veya Gastroenteroloji-Hepatoloji uzmanlık eğitimi alan Tıp bilimleri mensubu herkes derneğe üye olabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 02. Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile dernek amacına yönelik yardımda bulunan seçkin kişiler fahri ya da onursal üye olabilir. Fahri üyeler aidat ödemezler. Genel Kurullara dinleyici olarak katılabilirler, fakat oy kullanamazlar ve dernek kurullarına seçilemezler. Yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından ve yardımlarından yararlanmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilirler.

Madde 5 – Üyelik Hakları:

Hiç kimse üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oyu vardır ve bunu bizzat kullanmak zorundadır, başka bir üye aracılığı ile oy kullanamaz. Fahri ve onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 6 – Üye Kayıt Ve Kabulü:

Dernek üyeliği; madde 4’ te tanımlanan üye olma koşullarını taşıyan, tıp mensubu gerçek kişilerin, en geç 6 ay önce çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı ile üye kayıt formunu doldurarak müracaatı ile başlar. Yönetim kurulu gerekli inceleme ile yapılan müracaatı 30 gün içinde ve 2/3 çoğunluk ile karara bağlayarak ilgiliye yazı ile ya da elektronik posta ile bildirir. Yönetim kurulunun kabul veya red kararına üyelerin genel kurulda itiraz hakları olup, bu hususta kesin kararı genel kurul verir. Üyeliğe kabul dernek üye defterine kaydedilerek belirlenmiş olur.

Madde 7 – Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılma:

Üyeler yazılı olarak bildirerek diledikleri an dernekten ayrılabilir. Ancak istifa tarihine kadarki aidat borcunun ödenmesi şarttır. Tıbbi ve bilimsel etik’e uymayan davranışlar sergileyen, dernek gaye ve tüzüğüne aykırı tutum ve davranışları görülen, üye olma şartlarını kaybetmiş üyeler, onur kurulunun inceleme ve soruşturması sonucu yönetim kurulunca üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılanlar ilk genel kurulda divan başkanlığına itirazda bulunabilirler. Genel kurulun kararı kesindir.

Madde 8 – Aidat Ve Bağışlar:

Derneğe kayıtlı üyeler yılda 25.00 ( yirmi beş ) Türk Lirası olmak üzere üye aidatı öderler. Yönetim kurulunun yazılı olarak ya da elektronik posta ile uyarısına rağmen aidatını ödemeyenler üyelikten çıkarılırlar. Üyeler veya dernek faaliyetlerine ilgi duyanlar, dernek gayesine katkıda bulunmak için her türlü nakdi ve ayni yardımda bulunabilirler.

Madde 9 – Derneğin Organları:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Onur Kurulu
 4. Denetleme Kurulu’ndan ibarettir.

Madde 10 – Genel Kurul:

Derneğe kayıtlı ve aidatını tam ödeyen asil üyelerden oluşan, derneğin en yetkili organıdır. Seçimli olağan genel kurullar 2 yılda bir yapılan Ulusal Hepatoloji Kongresi’nin olduğu tarihde, mayıs ayında ve kongre mekanında yapılır.Genel kurul, kurula katılma hakkı bulunan asil tüm üyelerin yarısının bir fazlası ile toplanır.İlk toplantıda yeterli sayı temin edilemez ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıdaki üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin sayısının 2 katından az olamaz.Genel kurul sadece önceden tespit edilen gündemle toplanır. Ancak toplantıdaki üye sayısının en az 1/10’inin teklifiyle gündeme yeni konular alınabilir.

Madde 11 – Genel Kurul Toplantı Usulü:

Dernek olağan genel kurulu, yönetim kurulunca genel kurula katılma hakkı olan üyelerin hazırlanmış olan listesine göre, bu üyelere toplantıdan en az 15 gün önceden toplantının yeri, günü, saati ve gündemi Derneğin web sayfasında veya bir gazetede ilanen veya mektupla ya da elektronik posta ile bildirilerek yapılır. Bu ilanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının nerede ve ne zaman yapılacağı da açıkça bildirilir. Ancak iki toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Genel kurul toplantıları bir defadan fazla ertelenemez. Seçimli olağan genel kurullar 2 yılda bir yapılan Ulusal Hepatoloji Kongresi’nin olduğu tarihde,mayıs ayında ve kongre mekanında yapılır.Herhangi bir nedenle kongre düzenlenemediği takdirde son genel kurul tarihini 2 yılı aşmamak kaydıyla yönetim kurulunun kararıyla İstanbul’da toplanarak gündemdeki konuları konuşur ve karara bağlar.Bu durumda belirlenen yer en az 45 gün önceden dernek web sayfasında ilan edilir ve üyelerin dernek kayıtlarındaki adreslerine yazılı olarak yada elektronik posta ile bildirilir. Resmi makamlarca verilen kimlik belgeleri yönetim kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından kontrol edilen üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlandığında genel kurulu dernek başkanı açar ve çalışmaya divanı teşkil edecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve 2 yazmanın açık oyla seçilmesi ile başlanır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Genel kurulda yalnızca gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Genel kurul kararları, kurulun salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği veya dernek fesih kararları için üyelerin üçte ikisinin katılımı gereklidir.

Madde 12 – Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:

 1. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını görüşerek aklamak ya da reddetmek,
 2. Yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini 2 yıl için seçmek,
 3. Denetim kurulunun asil ve yedek üyelerini 2 yıl için seçmek,
 4. Onur kurulunun asil ve yedek üyelerini 2 yıl için seçmek,
 5. Yönetim kurulunun hazırladığı tahmini yıllık bütçenin kabul veya reddi ile bütçeyi tadil etmek,
 6. Derneğin gayesine uygun olarak, menkul veya gayrimenkul satın alma veya satma yetkisini yönetim kuruluna sunmak,
 7. Üyeliğe ait teklif ve itirazları görüşüp karara bağlamak,
 8. İktisadi işletme kurulmasına karar vermek,
 9. Benzer amaçlı kuruluşlar ile işbirliği konusunda karar vermek,
 10. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshini inceleyip karara bağlamak,
 11. Derneğin İstanbul dışı illerdeki çalışmalarını yapabilmek için yönetim kurulunun açtığı temsilcilik veya şubelerin durumunu görüşüp karara bağlamak,
 12. Dernek faaliyetlerine ilişkin gerekli diğer kararları almak,

Madde 13 – Genel Kurulda Oy Kullanma Ve Seçimler:

Her üye tek oya sahip olup, bütün kararlar genel kurulun vereceği gizli veya açık oyla alınabilir. Yönetim, denetleme ve onur kurulu üyeleri kapalı oyla, damgalı oy pusulalarında ve ayrı sütunlarda belirtilerek seçilir. Seçim, seçilen iki kişi tarafından oy pusulaları açıklanarak sonuçlandırılır. Alınan oy sırasına göre asil ve yedek üyeler belirlenir. Seçilen yönetim, denetleme ve onur kurulu asil üyeliklerinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Madde 14 – Genel Kurul Tutanakları:

Genel Kurul görüşmeleri ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı varsa yardımcısı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgeleri korur ve yeni seçilen yönetim kurulu başkanına yedi gün içinde teslim eder.

Madde 15 – Olağanüstü Genel Kurul:

Beklenmedik durum ve şartlarda görüşülmesi gerekli konular için, yönetim veya denetleme kurulunca, yahut derneğin kayıtlı üyelerinin en az beşte birinin yazılı müracaatları üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü genel kurul daveti ile toplantı yapılır. Davet, olağan genel kurul toplanma usulünce yapılır ve kurulda sadece toplantıyı gerektiren konu/konular görüşülür.

Madde 16 – Yönetim Kurulu:

Derneğin amacına uygun her türlü faaliyeti planlayan, icra eden ve ettiren kuruldur. Genel kurulca gizli oyla 2 yıl için seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler seçimi takip eden 3 gün içinde toplanıp bir başkan, ikinci başkan, genel sekreter, araştırma sekreteri, sayman ve iki üye seçimini gizli oyla yaparak görev taksimini tamamlar. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirlerine bildirilmesi zorunludur. Seçilen yönetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.
 1. Başkan: Derneği temsil eder, görev süresi olağan genel kurul toplantısına kadar sürer ve yeniden seçilebilir.Ancak Başkanlık ardarda iki dönem ile sınırlıdır. Dernekler kanunun tanıdığı haklarla birlikte; yönetim kurulunu lüzumlu gördüğü zamanlarda toplantıya çağırır, yazışmaları imzalar, yönetim kurulu kararı ile dernek adına borç ve hak sağlayan girişim ve işlemler yapar, gelir gider makbuzlarını ilgilisi ile birlikte imzalar, bankalarda hesap açar, açılmışları kapatır hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çeker. Başkan ayrıca dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirir.
 2. İkinci başkan: Başkanın yokluğunda başkan tarafından yapılması gereken görevleri yerine getirir. Ölüm, istifa ve ayrılma hallerinde başkanın görev süresini tamamlar, başkanın yetkilerini kullanır.
 3. Genel sekreter: Derneğin üye kayıt defterini tutar,derneğe gelen giden evrak ve bütün yazışmalarını yürütür,dosyalama işlemlerini yapar, tanzim eder, yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, üyelerce yapılan müracaatları kurula iletir. Yazışmaları başkan ile birlikte imzalar. Başkanın ve/veya ikinci başkanın görevini, bulunmadıkları zaman yüklenir.
 4. Araştırma Sekreteri: Dernekle ilgili bilimsel araştırma ve yayınların yürütülmesinde ve bilimsel alt komitelerin ve burs komisyonlarının çalışmalarını düzenler ve yönetir.
 5. Sayman: Derneğin gelir-gider defterini tanzim eder, tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar, dernek yıllık beyannamesini hazırlar, derneğin mali durumunu yönlendirir ve idare eder. Belgeleri düzenli şekilde dosyalar ve başkanla birlikte imzalar.Banka hesaplarını kontrol eder, ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları yönetim kurulunca belirlenen banka hesaplarına yatırır. Bu konularda yönetim kuruluna gerekli bilgiyi verir.
Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi çekilmiş sayılır.

Madde 17- Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

 1. Derneğe ait bütün işlerin yürütülmesi için gereken tedbirleri alır,
 2. Yıllık gelir-gider bütçelerini hazırlar ve uygular,
 3. Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantılara çağırır,
 4. Üye olmak isteyenlerin müracaatlarını inceler, karara bağlar,
 5. Şikayetler hakkında karar verir,
 6. Derneğin İstanbul dışındaki faaliyetlerini yürütebilecek temsilcilik veya şubeleri açar veya kapatır,
 7. Derneğe üye aidatını her devre için tespit eder,
 8. Derneğe gelir sağlayan faaliyetleri tertipler,
 9. Genel kurul kararlarını uygular.
Yönetim kurulu en az üç ayda bir başkanın çağrısı ile dernek merkezinde, varsa iktisadi işletmenin bulunduğu yerde veya toplantı için uygun görülen başka bir yerde toplanır ve gündemdeki konuları görüşerek oy çokluğu ile karara bağlar. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Madde 18 – Denetleme Kurulu:

Derneğin gelir ve giderlerini, yönetim kurulunun faaliyetlerini denetleyen kuruldur. Genel kurulca açık veya gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulunun asil üyeleri kendi aralarında birini başkan seçerler. Denetleme kurulu üç ayda bir toplanıp derneğin çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip gereken incelemeleri yapar, elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna teslim eder. Faaliyet yılının sonunda genel kurula sunulmak üzere genel raporlarını hazırlayıp yönetim kuruluna verir. Üst üste iki toplantıya iştirak etmeyen üye istifa etmiş sayılır.

Madde 19 – Onur Kurulu:

Genel kurul üyeleri arasından genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur, asil üyeler aralarında bir başkan ve bir raportör seçer. Haklarında disiplin cezası olanlar bu kurula seçilemezler. Görevleri: Hekimlik onurunu ve etik kurallarını, ihlal eden üyeleri; yönetim kurulunun teklifi ile soruşturur gerekirse cezalandırır. Yönetim kurulunca onur kuruluna sevk edilen üyenin önce bu kurulca yazılı savunması istenir, kurula sözlü ifade vereceğini söyleyen üyenin sözlü ifadesi ile yetinilir. Bir hafta içinde yazılı ifade vermeyen üye savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Kurul oy çokluğu ile karar verir. Kınama kararları kesin olup, yönetim kurulunun onayını gerektirir. Bu karara itiraz edilebilir ve nihai karar Genel Kurula aittir.

Madde 20 – Tutulması Zorunlu Defterler:

 1. Karar defteri
 2. Üye kayıt defteri
 3. Evrak kayıt defteri
 4. İşletme hesabı defteri
 5. Yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri
 6. Demirbaş defteri
 7. Alındı belgesi kayıt defteri
5253 sayılı kanun hükümleri uyarınca bu defterler il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

Madde 21 – Derneğin Gelir Ve Giderleri:

A – Derneğin Gelir Kaynakları:
 • Üyelerden toplanacak aidatlar
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptığı hibe, bağış ve yardımlar
 • Dernekçe tertiplenecek eğlence, gezi, piyango, sergi, sempozyum, seminer, kongre, konferans, kurs, ders notları ve kitap basımı ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • İktisadi işletme gelirleri
 • 5253 sayılı Demekler Kanunu’nun 21. maddesi gereğince izin alınan yurtdışı yardımı,
 • Diğer gelirler.
B – Derneğin Giderleri:
 • Genel kurul giderleri
 • Toplantı giderleri
 • Kitap, dergi, bülten ve benzeri basılı yayın giderleri
 • Amaçlara uygun her türlü faaliyet giderleri.
 • Diğer giderler.

Madde 22 – Gelir – Giderlerde Uyulması Gereken Hususlar:

Derneğin her türlü gelirleri Dernekler Yönetmeliği’nde örneği bulunan “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti ve benzeri belgeler alındı belgesi yerine geçer Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu ve benzeri harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’ nun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için Dernekler Yönetmeliğinde bulunan örneğine uygun ‘Gider Makbuzu’ düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliğindeki örneğe uygun “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise yine yönetmelikteki örneğe uygun “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgelerin 5 yıl süre ile saklanması zorunludur. Alındı belgeleri dernekler yönetmeliğine uygun olarak; yönetim kurulu kararı ile tespit edilen yetki belgesine sahip kişi ya da kişiler tarafından kullanılır ve Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 23 – Derneğin İç Denetimi:

Derneğin iç denetiminde,5253 sayılı Dernekler Kanunun 9.maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 24 – Dernek Tüzüğünün Tadili:

A – Yönetim kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5′ inin önceden yazılı müracaatı ile tüzükte değişiklik teklif edilebilir. B – Genel kurul önceden belirlenmiş ve gündeminde gösterilmiş alan değişiklik teklifini, iyelerinin 2/3′ ünün iştiraki ile görüşebilir. C – Genel kurula katılan üyelerin 2/3′ ünün olumlu görüşü ile tüzük değişikliği yapılabilir.

Madde 25 – Derneğin Feshi Ve Tasfiyesi:

A – Derneğin feshine genel kurul tarafından karar verilir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. B – Fesih kararının verilmesinden sonra on beş gün içinde yönetim kurulu bir yazı ile mahalli mülki amirliğe bildirir. C – Derneğin her ne sebeple olursa olsun, feshi veya kapatılması halinde mal, para ve haklarının tasfiye şekli genel kurulca alınacak karar uyarınca gerçekleştirilir. Derneğe ait mal ve paralar benzer amaçlara sahip Türk Tıp Derneklerinden birine intikal eder. Dernek son yönetim kurulu tasfiye kurulu olarak görev yapar ve 5253 sayılı kanun’un 19.maddesi hükümlerini uygular.

Madde 26 – Dernek Şubelerinin Kuruluşu:

Dernek gerekli gördüğü yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla yönetim kurulunca yetki verilen en az 3 kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine verir.

Madde 27 – Şubelerin Görev Ve Yetkileri:

Şubeler tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyette bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. A – Şubelerin teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur: a) Şube genel kurulu b) Şube yönetim kurulu c) Şube denetleme kurulu B – Şube genel kurulu: Şube genel kurulunun kuruluş ve yetkileri şunlardır. Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, merkez genel kurulu toplantısından iki ay önce bitirmek zorundadırlar ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirirler. Şube genel kurulu genel hükümlerde, dernekler kanununda ve bu tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da mahkemeye sevklerine karar verir. d. Şube organları, şube genel kurulunca seçilir. e. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu kararı ile veya üyelerin l/5′ inin yazılı başvurması üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağırır. C –Şube yönetim kurulu: Şube yönetim kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır: a. Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak seçilir. İlk toplantıda görev bölümü yapılarak, şube başkanı, şube sekreteri, şube saymanı ve üyelerini seçer. b. Bölgesinde derneği temsil eder. Genel merkez tarafından verilecek görevleri yapar. c. Şube yönetim kurulu gerek gördüğü zaman veya 10 üyenin yazılı isteği üzerine, genel üye toplantıları düzenler. Gündemdeki konular tartışılır. Sonuçları duyurulur. D – Şube denetimi: Şube genel kurulu, denetleme işlemini yürütmek üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer. Denetleme kurulunun görevi demek tüzüğünün 18. maddesinde belirtilen hususların şube ölçüsünde yürütülmesinden ibarettir. E – Şubenin gelir ve giderleri: Şubenin gelir ve giderleri genel hükümler, Dernekler Kanunu ve tüzük uyarınca düzenlenir.

Madde 28 – Derneğin Kurucuları:

 1. Prof. Dr. Süleyman Yalçın
 2. Prof. Dr. Atilla Ökten
 3. Prof. Dr. Muzaffer Gürakar
 4. Prof. Dr. Nurdan Tözün
 5. Prof. Dr. Yücel Batur
 6. Prof. Dr. Özden Uzunalimoğlu
 7. Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
 8. Prof. Dr. S.Fatih Beşışık
 9. Prof. Dr. Hakan Şentürk
 10. Prof. Dr. S.Selim Karayalçın
 11. Prof. Dr. Cem Kalaycı
 12. Prof. Dr. Uğur Çevikbaş
 13. Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu’dur

Madde 29 – Bu Tüzükte Yer Almayan Konularda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun Genel Hükümleri Uygulanır.

Madde 30 – Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

Madde 1 – Derneğin Adı Ve Merkezi:

Derneğin adı “Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği” olup, Derneğin merkezi İstanbul İlindedir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube veya temsilcilik açabilir.

Madde 2- Derneğin Amacı:

Karaciğer ve hastalıkları ile ilgili her türlü bilimsel araştırmayı destekleme, araştırıcılar ve gruplar arasında işbirliği ile, yurt içi ve dışındaki aynı amaçlı dernekler ile temas ve bilgi alışverişi sağlayarak insan sağlığına hizmet etmektir. Dernek Karaciğer hastalıkları alanında ülkemizin; ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Madde 3 – Dernek Bu Amaçla:

 1. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, seminer, kurs, kongre, hepatoloji okulu ve benzeri faaliyetleri düzenler, aktiviteler sonunda belirli ölçütlere uygun olarak sertifika verir.
 2. Çalışma ve faaliyetlerini her türlü iletişim araçları ile duyurur.
 3. Bilimsel çalışmaları yürütmek, desteklemek ve başarılı olanları ödüllendirmek ve amaca yönelik diğer faaliyetlerini yerine getirmek için her türlü bağış ve yardım alır, bunların satışını yapar.
 4. Benzer amaçlarla kurulmuş diğer dernek ve kuruluşlarla her türlü işbirliğini yürütür.
 5. Yasa ve tüzük hükümlerine uymak koşuluyla ,gerekli izinleri alarak, karaciğer araştırmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve derneklere üye olur, bu gibi kuruluşlar kurar veya kurulmasına katkıda bulunur.
 6. Gerekli izinler alınmak şartıyla tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ve gelirleri dernek amaçlarına tahsis edilmek üzere; ihtiyaç duyulduğunda iktisadi işletmeler kurar ve işletir.
 7. Üyeler arasında bilimsel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, yemekli toplantılar, konser, balo, piyango, tiyatro, sergi, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
 8. Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırma ve bilimsel çalışma projelerini destekler ve ödüllendirir, ayrıca yine hazırlanan yönerge koşullarına göre bilim ve hizmet ödülleri verir.
 9. Koşulları yönetim kurulunca oluşturulan yönergeye göre; yurt içi ve yurt dışında karaciğer hastalıkları alanında kısa süreli (6 aya kadar)ya da uzun süreli (6 aydan fazla) eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunacak temel ya da klinik bilim araştırmacılarına maddi destek sağlar.
 10. Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder.
 11. Araştırma merkezi, laboratuvar, klinik, poliklinik ve hastane kurar, işletir ya da bu kuruluşları destekler.
 12. Dernek faaliyetleri için; her türlü taşınır ve taşınmaz mallar alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
 13. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.
 14. Karaciğer hastalıkları konusunda başta sağlık çalışanları (hekim, hemşire, sağlık personeli) olmak üzere toplumu bilgilendirir, kamu oyunda karaciğer hastalıkları konusunda farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunur, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlara gerektiğinde karaciğer hastalıklarının tanısı, tedavisi ve korunma konusunda danışmanlık yapar.
 15. Eğitim amaçlı kitap, broşür, süreli yayın, bülten, CD ve benzeri yayınlar yapar, görsel ve yazılı medya araçları ile toplumu bilgilendirici faaliyetlerde bulunur.
Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek sağlık alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterebilir.

Madde 4 – Derneğe Üye Olma:

01. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve hepatobiliyer hastalıklar alanında temel ya da klinik bilimler sahasında çalışmaları olan ve/ veya Gastroenteroloji-Hepatoloji uzmanlık eğitimi alan Tıp bilimleri mensubu herkes derneğe üye olabilir. 02. Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile dernek amacına yönelik yardımda bulunan seçkin kişiler fahri ya da onursal üye olabilir.

Madde 5 – Üyelik Hakları:

Hiç kimse üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oyu vardır ve bunu bizzat kullanmak zorundadır, başka bir üye aracılığı ile oy kullanamaz. Fahri ve onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 6 – Üye Kayıt Ve Kabulü:

Dernek üyeliği; madde 4’ te tanımlanan üye olma koşullarını taşıyan, tıp mensubu gerçek kişilerin, en geç 6 ay önce çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı ile üye kayıt formunu doldurarak müracaatı ile başlar. Yönetim kurulu gerekli inceleme ile yapılan müracaatı 30 gün içinde ve 2/3 çoğunluk ile karara bağlayarak ilgiliye yazı ile ya da elektronik posta ile bildirir. Yönetim kurulunun kabul veya red kararına üyelerin genel kurulda itiraz hakları olup, bu hususta kesin kararı genel kurul verir. Üyeliğe kabul dernek üye defterine kaydedilerek belirlenmiş olur.

Madde 7 – Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılma:

Üyeler yazılı olarak bildirerek diledikleri an dernekten ayrılabilir. Ancak istifa tarihine kadarki aidat borcunun ödenmesi şarttır. Tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışlar sergileyen, dernek gaye ve tüzüğüne aykırı tutum ve davranışları görülen, üye olma şartlarını kaybetmiş üyeler, onur kurulunun inceleme ve soruşturması sonucu yönetim kurulunca üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılanlar ilk genel kurulda divan başkanlığına itirazda bulunabilirler. Genel kurulun kararı kesindir.

Madde 8 – Aidat Ve Bağışlar:

Derneğe kayıtlı üyeler yılda 25.00 ( yirmi beş ) Türk Lirası olmak üzere üye aidatı öderler. Yönetim kurulunun yazılı olarak ya da elektronik posta ile uyarısına rağmen aidatını ödemeyenler üyelikten çıkarılırlar. Üyeler veya dernek faaliyetlerine ilgi duyanlar, dernek gayesine katkıda bulunmak için her türlü nakdi ve ayni yardımda bulunabilirler.

Madde 9 – Derneğin Organları:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Onur Kurulu
 4. Denetleme Kurulu’ndan ibarettir.

Madde 10 – Genel Kurul:

Derneğe kayıtlı ve aidatını tam ödeyen asil üyelerden oluşan, derneğin en yetkili organıdır. Seçimli olağan genel kurullar 2 yılda bir yapılan Ulusal Hepatoloji Kongresi’nin olduğu tarihinde, mayıs ayında ve kongre mekanında yapılır. Genel kurul, kurula katılma hakkı bulunan asil tüm üyelerin yarısının bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı temin edilemez ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıdaki üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin sayısının 2 katından az olamaz. Genel kurul sadece önceden tespit edilen gündemle toplanır. Ancak toplantıdaki üye sayısının en az 1/10’inin teklifiyle gündeme yeni konular alınabilir.

Madde 11 – Genel Kurul Toplantı Usulü:

Dernek olağan genel kurulu, yönetim kurulunca genel kurula katılma hakkı olan üyelerin hazırlanmış olan listesine göre, bu üyelere toplantıdan en az 15 gün önceden toplantının yeri, günü, saati ve gündemi Derneğin web sayfasında veya bir gazetede ilanen veya mektupla ya da elektronik posta ile bildirilerek yapılır. Bu ilanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının nerede ve ne zaman yapılacağı da açıkça bildirilir. Ancak iki toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Genel kurul toplantıları bir defadan fazla ertelenemez. Seçimli olağan genel kurullar 2 yılda bir yapılan Ulusal Hepatoloji Kongresi’nin olduğu tarihlerde, mayıs ayında ve kongre mekanında yapılır. Herhangi bir nedenle kongre düzenlenemediği takdirde son genel kurul tarihini 2 yılı aşmamak kaydıyla yönetim kurulunun kararıyla İstanbul’da toplanarak gündemdeki konuları konuşur ve karara bağlar. Bu durumda belirlenen yer en az 45 gün önceden dernek web sayfasında ilan edilir ve üyelerin dernek kayıtlarındaki adreslerine yazılı olarak yada elektronik posta ile bildirilir. Resmi makamlarca verilen kimlik belgeleri yönetim kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından kontrol edilen üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlandığında genel kurulu dernek başkanı açar ve çalışmaya divanı teşkil edecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve 2 yazmanın açık oyla seçilmesi ile başlanır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Genel kurulda yalnızca gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Genel kurul kararları, kurulun salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği veya dernek fesih kararları için üyelerin üçte ikisinin katılımı gereklidir.

Madde 12 – Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:

 1. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını görüşerek aklamak ya da reddetmek,
 2. Yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini 2 yıl için seçmek,
 3. Denetim kurulunun asil ve yedek üyelerini 2 yıl için seçmek,
 4. Onur kurulunun asil ve yedek üyelerini 2 yıl için seçmek,
 5. Yönetim kurulunun hazırladığı tahmini yıllık bütçenin kabul veya reddi ile bütçeyi tadil etmek,
 6. Derneğin gayesine uygun olarak, menkul veya gayrimenkul satın alma veya satma yetkisini yönetim kuruluna sunmak,
 7. Üyeliğe ait teklif ve itirazları görüşüp karara bağlamak,
 8. İktisadi işletme kurulmasına karar vermek,
 9. Benzer amaçlı kuruluşlar ile işbirliği konusunda karar vermek,
 10. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshini inceleyip karara bağlamak,
 11. Derneğin İstanbul dışı illerdeki çalışmalarını yapabilmek için yönetim kurulunun açtığı temsilcilik veya şubelerin durumunu görüşüp karara bağlamak,
 12. Dernek faaliyetlerine ilişkin gerekli diğer kararları almak,

Madde 13 – Genel Kurulda Oy Kullanma Ve Seçimler:

Her üye tek oya sahip olup, bütün kararlar genel kurulun vereceği gizli veya açık oyla alınabilir. Yönetim, denetleme ve onur kurulu üyeleri kapalı oyla, damgalı oy pusulalarında ve ayrı sütunlarda belirtilerek seçilir. Seçim, seçilen iki kişi tarafından oy pusulaları açıklanarak sonuçlandırılır. Alınan oy sırasına göre asil ve yedek üyeler belirlenir. Seçilen yönetim, denetleme ve onur kurulu asil üyeliklerinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Madde 14 – Genel Kurul Tutanakları:

Genel Kurul görüşmeleri ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı varsa yardımcısı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgeleri korur ve yeni seçilen yönetim kurulu başkanına yedi gün içinde teslim eder.

Madde 15 – Olağanüstü Genel Kurul:

Beklenmedik durum ve şartlarda görüşülmesi gerekli konular için, yönetim veya denetleme kurulunca, yahut derneğin kayıtlı üyelerinin en az beşte birinin yazılı müracaatları üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü genel kurul daveti ile toplantı yapılır. Davet, olağan genel kurul toplanma usulünce yapılır ve kurulda sadece toplantıyı gerektiren konu/konular görüşülür.

Madde 16 – Yönetim Kurulu:

Derneğin amacına uygun her türlü faaliyeti planlayan, icra eden ve ettiren kuruldur. Genel kurulca gizli oyla 2 yıl için seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler seçimi takip eden 3 gün içinde toplanıp bir başkan, ikinci başkan, genel sekreter, araştırma sekreteri, sayman ve iki üye seçimini gizli oyla yaparak görev taksimini tamamlar. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirlerine bildirilmesi zorunludur. Seçilen yönetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.
 1. Başkan: Derneği temsil eder, görev süresi olağan genel kurul toplantısına kadar sürer ve yeniden seçilebilir. Ancak Başkanlık art arda iki dönem ile sınırlıdır. Dernekler kanunun tanıdığı haklarla birlikte; yönetim kurulunu lüzumlu gördüğü zamanlarda toplantıya çağırır, yazışmaları imzalar, yönetim kurulu kararı ile dernek adına borç ve hak sağlayan girişim ve işlemler yapar, gelir gider makbuzlarını ilgilisi ile birlikte imzalar, bankalarda hesap açar, açılmışları kapatır hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çeker. Başkan ayrıca dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirir.
 2. İkinci başkan: Başkanın yokluğunda başkan tarafından yapılması gereken görevleri yerine getirir. Ölüm, istifa ve ayrılma hallerinde başkanın görev süresini tamamlar, başkanın yetkilerini kullanır.
 3. Genel sekreter: Derneğin üye kayıt defterini tutar, derneğe gelen giden evrak ve bütün yazışmalarını yürütür, dosyalama işlemlerini yapar, tanzim eder, yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, üyelerce yapılan müracaatları kurula iletir. Yazışmaları başkan ile birlikte imzalar. Başkanın ve/veya ikinci başkanın görevini, bulunmadıkları zaman yüklenir.
 4. Araştırma Sekreteri: Dernekle ilgili bilimsel araştırma ve yayınların yürütülmesinde ve bilimsel alt komitelerin ve burs komisyonlarının çalışmalarını düzenler ve yönetir.
 5. Sayman: Derneğin gelir-gider defterini tanzim eder, tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar, dernek yıllık beyannamesini hazırlar, derneğin mali durumunu yönlendirir ve idare eder. Belgeleri düzenli şekilde dosyalar ve başkanla birlikte imzalar.Banka hesaplarını kontrol eder, ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları yönetim kurulunca belirlenen banka hesaplarına yatırır. Bu konularda yönetim kuruluna gerekli bilgiyi verir.
Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi çekilmiş sayılır.

Madde 17- Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

 1. Derneğe ait bütün işlerin yürütülmesi için gereken tedbirleri alır,
 2. Yıllık gelir-gider bütçelerini hazırlar ve uygular,
 3. Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantılara çağırır,
 4. Üye olmak isteyenlerin müracaatlarını inceler, karara bağlar,
 5. Şikayetler hakkında karar verir,
 6. Derneğin İstanbul dışındaki faaliyetlerini yürütebilecek temsilcilik veya şubeleri açar veya kapatır,
 7. Derneğe üye aidatını her devre için tespit eder,
 8. Derneğe gelir sağlayan faaliyetleri tertipler,
 9. Genel kurul kararlarını uygular.
Yönetim kurulu en az üç ayda bir başkanın çağrısı ile dernek merkezinde, varsa iktisadi işletmenin bulunduğu yerde veya toplantı için uygun görülen başka bir yerde toplanır ve gündemdeki konuları görüşerek oy çokluğu ile karara bağlar. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Madde 18 – Denetleme Kurulu:

Derneğin gelir ve giderlerini, yönetim kurulunun faaliyetlerini denetleyen kuruldur. Genel kurulca açık veya gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulunun asil üyeleri kendi aralarında birini başkan seçerler. Denetleme kurulu üç ayda bir toplanıp derneğin çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip gereken incelemeleri yapar, elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna teslim eder. Faaliyet yılının sonunda genel kurula sunulmak üzere genel raporlarını hazırlayıp yönetim kuruluna verir. Üst üste iki toplantıya iştirak etmeyen üye istifa etmiş sayılır.

Madde 19 – Onur Kurulu:

Genel kurul üyeleri arasından genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur, asil üyeler aralarında bir başkan ve bir raportör seçer. Haklarında disiplin cezası olanlar bu kurula seçilemezler. Görevleri: Hekimlik onurunu ve etik kurallarını, ihlal eden üyeleri; yönetim kurulunun teklifi ile soruşturur gerekirse cezalandırır. Yönetim kurulunca onur kuruluna sevk edilen üyenin önce bu kurulca yazılı savunması istenir, kurula sözlü ifade vereceğini söyleyen üyenin sözlü ifadesi ile yetinilir. Bir hafta içinde yazılı ifade vermeyen üye savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Kurul oy çokluğu ile karar verir. Kınama kararları kesin olup, yönetim kurulunun onayını gerektirir. Bu karara itiraz edilebilir ve nihai karar Genel Kurula aittir.

Madde 20 – Tutulması Zorunlu Defterler:

 1. Karar defteri
 2. Üye kayıt defteri
 3. Evrak kayıt defteri
 4. İşletme hesabı defteri
 5. Yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri
 6. Demirbaş defteri
 7. Alındı belgesi kayıt defteri
5253 sayılı kanun hükümleri uyarınca bu defterler il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

Madde 21 – Derneğin Gelir Ve Giderleri:

A – Derneğin Gelir Kaynakları:
 • Üyelerden toplanacak aidatlar
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptığı hibe, bağış ve yardımlar
 • Dernekçe tertiplenecek eğlence, gezi, piyango, sergi, sempozyum, seminer, kongre, konferans, kurs, ders notları ve kitap basımı ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • İktisadi işletme gelirleri
 • 5253 sayılı Demekler Kanunu’nun 21. maddesi gereğince izin alınan yurtdışı yardımı,
 • Diğer gelirler.
B – Derneğin Giderleri:
 • Genel kurul giderleri
 • Toplantı giderleri
 • Kitap, dergi, bülten ve benzeri basılı yayın giderleri
 • Amaçlara uygun her türlü faaliyet giderleri.
 • Diğer giderler.

Madde 22 – Gelir – Giderlerde Uyulması Gereken Hususlar:

Derneğin her türlü gelirleri Dernekler Yönetmeliği’nde örneği bulunan “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti ve benzeri belgeler alındı belgesi yerine geçer Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu ve benzeri harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’ nun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için Dernekler Yönetmeliğinde bulunan örneğine uygun ‘Gider Makbuzu’ düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliğindeki örneğe uygun “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise yine yönetmelikteki örneğe uygun “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgelerin 5 yıl süre ile saklanması zorunludur. Alındı belgeleri dernekler yönetmeliğine uygun olarak; yönetim kurulu kararı ile tespit edilen yetki belgesine sahip kişi ya da kişiler tarafından kullanılır ve Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 23 – Derneğin İç Denetimi:

Derneğin iç denetiminde,5253 sayılı Dernekler Kanunun 9.maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 24 – Dernek Tüzüğünün Tadili:

A – Yönetim kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5′ inin önceden yazılı müracaatı ile tüzükte değişiklik teklif edilebilir. B – Genel kurul önceden belirlenmiş ve gündeminde gösterilmiş alan değişiklik teklifini, iyelerinin 2/3′ ünün iştiraki ile görüşebilir. C – Genel kurula katılan üyelerin 2/3′ ünün olumlu görüşü ile tüzük değişikliği yapılabilir.

Madde 25 – Derneğin Feshi Ve Tasfiyesi:

A – Derneğin feshine genel kurul tarafından karar verilir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. B – Fesih kararının verilmesinden sonra on beş gün içinde yönetim kurulu bir yazı ile mahalli mülki amirliğe bildirir. C – Derneğin her ne sebeple olursa olsun, feshi veya kapatılması halinde mal, para ve haklarının tasfiye şekli genel kurulca alınacak karar uyarınca gerçekleştirilir. Derneğe ait mal ve paralar benzer amaçlara sahip Türk Tıp Derneklerinden birine intikal eder. Dernek son yönetim kurulu tasfiye kurulu olarak görev yapar ve 5253 sayılı kanun’un 19.maddesi hükümlerini uygular.

Madde 26 – Dernek Şubelerinin Kuruluşu:

Dernek gerekli gördüğü yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla yönetim kurulunca yetki verilen en az 3 kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine verir.

Madde 27 – Şubelerin Görev Ve Yetkileri:

Şubeler tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyette bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. A – Şubelerin teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur: a) Şube genel kurulu b) Şube yönetim kurulu c) Şube denetleme kurulu B – Şube genel kurulu: Şube genel kurulunun kuruluş ve yetkileri şunlardır. Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, merkez genel kurulu toplantısından iki ay önce bitirmek zorundadırlar ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirirler. Şube genel kurulu genel hükümlerde, dernekler kanununda ve bu tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da mahkemeye sevklerine karar verir. d. Şube organları, şube genel kurulunca seçilir. e. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu kararı ile veya üyelerin l/5′ inin yazılı başvurması üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağırır. C –Şube yönetim kurulu: Şube yönetim kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır: a. Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak seçilir. İlk toplantıda görev bölümü yapılarak, şube başkanı, şube sekreteri, şube saymanı ve üyelerini seçer. b. Bölgesinde derneği temsil eder. Genel merkez tarafından verilecek görevleri yapar. c. Şube yönetim kurulu gerek gördüğü zaman veya 10 üyenin yazılı isteği üzerine, genel üye toplantıları düzenler. Gündemdeki konular tartışılır. Sonuçları duyurulur. D – Şube denetimi: Şube genel kurulu, denetleme işlemini yürütmek üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer. Denetleme kurulunun görevi demek tüzüğünün 18. maddesinde belirtilen hususların şube ölçüsünde yürütülmesinden ibarettir. E – Şubenin gelir ve giderleri: Şubenin gelir ve giderleri genel hükümler, Dernekler Kanunu ve tüzük uyarınca düzenlenir.

Madde 28 – Derneğin Kurucuları:

 1. Prof. Dr. Süleyman Yalçın
 2. Prof. Dr. Atilla Ökten
 3. Prof. Dr. Muzaffer Gürakar
 4. Prof. Dr. Nurdan Tözün
 5. Prof. Dr. Yücel Batur
 6. Prof. Dr. Özden Uzunalimoğlu
 7. Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
 8. Prof. Dr. S.Fatih Beşışık
 9. Prof. Dr. Hakan Şentürk
 10. Prof. Dr. S.Selim Karayalçın
 11. Prof. Dr. Cem Kalaycı
 12. Prof. Dr. Uğur Çevikbaş
 13. Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu’dur

Madde 29 – Bu Tüzükte Yer Almayan Konularda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun Genel Hükümleri Uygulanır.

Madde 30 – Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz